The Crown Prince's European Tour by Yoshinori Futara 1925

4401

The Crown Prince's European Tour by Yoshinori Futara 1925